Chi tiết địa điểm

Nh? H?ng Th? Gi?i H?i S?n

196 Th?i Th?nh, Ph??ng Th?nh Quang, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Sản phẩm, dịch vụ

Nh? h?ng h?i s?n

Điểm nổi bật

Nh? h?ng Th? Gi?i H?i S?n l? s? k?t h?p gi?a nh? h?ng v? si?u th? h?i s?n. Nh? h?ng chuy?n ph?c v? c?c m?n ?n ch? bi?n s?n theo y?u c?u c?a th?c kh?ch v? b?n c?c lo?i h?i s?n t??i s?ng. Nh? h?ng c? kh?ng gian kh? r?ng r?i, s?ch s?, tho?ng m?t ph? h?p v?i nh?ng bu?i ti?p kh?ch, g?p g? ??i t?c, t? ch?c ti?c sinh nh?t, li?n hoan b?n b? hay ??n gi?n l? bu?i sum h?p gia ??nh ?m c?ng.

Các khuyến mãi đang có

  • An Thuy
    An Thuy bình luận 3
    11/04/2015

    h?m b?a ?i c? th? gi?m 15% m? l?c thanh to?n nvien b?o:" ?? t?nh gi?n trong h?a ??n r?i nh?ng nh?n h?a ??n th? gi? c?a m?n ?n b? ??i l?n qu? cao sau gi?m % th? v? ??ng gi? ?? trong menu. t?m l?i l? n?u ?i ch? n?n ?i ??ng ng??i c?n 1 2 ng th? ko n?n. g?i m?n nvien hay l?n m?n v? kh? ch?m c?ng nh? thi?u c?i n? c?i kia.

Các địa điểm tương tự