Chi tiết khuyến mại

?u ??i 10% Tr? s?a Ding Tea

Từ 18/05/2018 đến 03/12/2018

Đã hết hạn

10%

Ding Tea

50 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme d?nh t?ng b?n (?p d?ng t?i ?a 2 h?a ??n / ng?y / to?n h? th?ng): - 10% Cashback cho h?a ??n d??i 200K - 20K Cashback cho h?a ??n t? 200K tr? l?n Ding Tea l? m?t chu?i c?a h?ng thu?c th??ng hi?u tr? s?a n?i ti?ng ??n t? ??i Loan. V?i kh?ng gian tr? trung, hi?n ??i, ??c ??o c?ng menu ?? u?ng phong ph?, gi? c? h?p l?, Ding Tea l? ?i?m ??n thu h?t nhi?u kh?ch h?ng tr? tu?i, ??c bi?t l? h?c sinh - sinh vi?n. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i th?c m?c v? ch??ng tr?nh li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự