Chi tiết khuyến mại

T?ng 100k Nh? h?ng h?i s?n Seaba

Từ 18/05/2018 đến 30/09/2018

Đã hết hạn

T?NG

100k

Nh? H?ng Th? Gi?i H?i S?n

196 Th?i Th?nh, Ph??ng Th?nh Quang, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Seaba l? nh? h?ng ch? h?i s?n ??u ti?n ? H? N?i. ??y l? m? h?nh k?t h?p hai trong m?t: ch? h?i s?n t??i s?ng lu?n duy tr? 60 ? 70 lo?i h?i s?n kh?c nhau ?? kh?ch h?ng t?n tay l?a ch?n theo s? th?ch v? ??u b?p ch? bi?n ngay nh?ng con h?ng kh?ch v?a ch?n ch? bi?n v? ph?c v? trong kh?ng gian 430 m2 v?i n?i th?t sang tr?ng, l?ch s?. Clingme ??c bi?t d?nh t?ng b?n: - 15% Cashback cho h?a ??n d??i 650k - 100k Cashback cho h?a ??n t? 650k tr? l?n ?u ??i ch? c? tr?n Clingme v? kh?ng gi?i h?n s? l?n mua h?ng. C?CH TH?C NH?N ?U ??I: B?n d?ng ?ng d?ng Clingme, Ch?p ?nh ho? ??n v? g?i t?i Clingme ?? nh?n ?u ??i. Li?n h? Hotline: 0938 432 858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự