Chi tiết khuyến mại

Klever Fruits: ?u ??i nh?n ??i

Từ 18/05/2018 đến 31/12/2018

Đã hết hạn

Cashback

7%

Klever Fruits

78 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

??C BI?T: ?U ??I ?P D?NG ??NG TH?I V?I C?C CH??NG TR?NH KHUY?N M?I KH?C (tr? c?c ?u ??i chi?t kh?u gi?m % ti?n th? hi?n tr?n h?a ??n, v? d?: th? KHTT Klever 5%...). Clingme h?p t?c c?ng Klever Fruits d?nh t?ng b?n: ho?n ti?n 7% t?ng h?a ??n thanh to?n. Klever Fruits l? h? th?ng c?a h?ng cung c?p tr?i c?y t??i nh?p kh?u v? tr?i c?y Vi?t Nam n?i ??a, t?i th?nh ph? H? N?i v? H? Ch? Minh. S?n ph?m c?a Klever lu?n c? xu?t x? r? r?ng, ?? qua ki?m tra v? ??m b?o v? sinh th?c ph?m. Klever Fruits l? th??ng hi?u ??u ti?n v? duy nh?t ho?n ti?n 100% trong v?ng 48h kh?ng c?n l? do. ?u ??i ch? c? tr?n Clingme. M?i chi ti?t vui l?ng li?n h? hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự